Kenen opetuksiin kristillinen usko perustuu? (2023)

1. Kristinusko - Dogma, määritelmä ja uskomukset - HISTORIA-kanava

 • Kuka Jeesus oli? · Jeesuksen opetukset · Kristillinen Raamattu

 • Kristinusko on maailman laajimmin harjoitettu uskonto, jolla on yli 2 miljardia seuraajaa. Kristillinen usko keskittyy uskomuksiin liittyen Jeesuksen Kristuksen syntymään, elämään, kuolemaan ja ylösnousemukseen.

2. Mitä kristinusko on? - Uskonnollisen ja henkisen elämän keskus

 • Ensinnäkin kristityt uskovat, että Jeesus on sekä täysin ihminen että täysin jumalallinen: tekninen kaava on "yksi henkilö, kaksi luontoa". Kristityt uskovat...

 • Kristinuskolla on historiallinen perustaja, jonka olemassaolo on ulkopuolisten lähteiden todentama. Luotettavin näistä lähteistä on Josephuksen, Jerusalemissa syntyneen ensimmäisen vuosisadan juutalaisen historioitsijan, kertomus, josta tuli lopulta Rooman kansalainen. Teoksessaan Antiquities of the Jews hän esittää useita lyhyitä viittauksia Jeesukseen sekä Messiaana että viisaana opettajana. Josephus kirjoittaa myös, että Jeesus ristiinnaulittiin ja että hänen seuraajansa uskoivat hänen herätetyksi henkiin. Sen lisäksi historia on kuitenkin hiljaa.

3. Kristinusko: perususkomukset | URI - United Religions Initiative

 • Kristityt uskovat, että Jeesus Kristus oli Jumalan Poika – täysin inhimillinen ja täysin jumalallinen – ja että uskomalla häneen ja noudattamalla hänen opetuksiaan he voivat…

 • Kristinusko jäljittää alkunsa Jeesuksena Kristuksena tunnetun Jeesuksen Nasaretilaisen ihmeelliseen syntymään, aikuisten palvelukseen, kuolemaan ja ylösnousemukseen. Yli 2000 vuotta sitten Palestiinassa (nykyisessä Israelissa) Jeesus syntyi nöyrään juutalaiseen perheeseen. Hänen äitinsä oli nuori talonpoikanainen nimeltä Mary.

4. Mikä on kristitty?

5. Kristinuskon historia | Yleiskatsaus ja opetukset - Study.com

 • 31. tammikuuta 2022 · Kristinuskon alkuperä. Kristinusko alkoi juutalaisen uskon sivuhaarana ensimmäisellä vuosisadalla jKr. · Jeesuksen elämä ja kuolema. Jeesus...

 • Jotta voit jatkaa sivustollamme nauttimista, pyydämme sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi ihmisenä. Kiitos paljon yhteistyöstä.

6. Kristinusko | Määritelmä, alkuperä, historia, uskomukset, symbolit, tyypit ...

 • 2 päivää sitten · Kristinusko, tärkeä uskonto, joka johtuu Jeesuksen Nasaretilaisen (Kristuksen eli Jumalan Voideltun) elämästä, opetuksista ja kuolemasta vuonna...

 • Kristinusko, pääuskonto, joka juontuu Jeesuksen Nasaretilaisen elämästä, opetuksista ja kuolemasta 1. vuosisadalla jKr. Siitä on tullut suurin maailman uskonnoista ja maantieteellisesti levinnein. Opi kristinuskon historiasta, sen opeista ja tärkeimmistä kristillisistä perinteistä.

7. [PDF] Johdatus kristilliseen teologiaan

 • Vastauksena protestanttisille uskonpuhdistuksille katolinen kirkko hyväksyi joitain pieniä uudistuksia ja vahvisti tiettyjä opetuksia, etenkin 1999-luvulla. Neuvoston...

8. Mikä on ainutlaatuista kristinuskossa maailman uskontojen joukossa?

 • Johanneksen luvussa 1 meille kerrotaan, että Jumala tuli lihaksi ja oli täynnä armoa ja totuutta Jeesuksessa. Totuus on, että Jumala on Jeesus. Kristinusko on ainoa uskonto...

 • Onko Jeesus ainoa tie Jumalan luo? Minulta kysytään usein tätä kysymystä. Jos vastaus on: "Kyllä, Jeesus on ainoa tie Jumalan luo", vedetään viiva, jossa joskus mieluummin asiat jäävät epäselväksi. Miksi haluaisimme tämän nimenomaisen väitteen pysyvän sumeana? Monissa kaupungeissa on lukuisia uskonnollisia uskomuksia:...

9. Mitä kristinusko on ja mihin kristityt uskovat? - Kysymyksiä

 • 4. tammikuuta 2022 · Joten vaikka monet uskonnolliset järjestelmät edellyttävät, että henkilö tekee tai ei tee tiettyjä asioita, kristinuskossa on kyse uskomisesta, että Kristus kuoli...

 • Mitä kristinusko on ja mihin kristityt uskovat? Mikä erottaa kristinuskon kaikista muista uskonnoista/uskonnoista?

10. Mikä tekee kristinuskosta ainutlaatuisen? | GotQuestions.org

 • 4. tammikuuta 2022 · Ensinnäkin kaikki muut uskonnot kehottavat ihmistä kurkottamaan Jumalan puoleen ja tarttumaan Häneen omien ponnistelujensa kautta. Kristinusko on ainoa uskonto...

 • Mikä tekee kristinuskosta ainutlaatuisen? Miten kristinusko on parempi kuin kaikki muut maailman uskonnot?

11. Kristillisen uskon perusteet - BBC

 • 14. elokuuta 2009 · Jeesus Kristus opetti olevansa Jumalan Poika. Hänen opetuksensa voidaan tiivistää lyhyesti: Jumalan rakkaus ja lähimmäisen rakkaus. Jeesus sanoi...

 • Kristityt uskovat, että on vain yksi Jumala, jota he kutsuvat Isäksi, kuten Jeesus Kristus heille opetti. He tunnustavat Jeesuksen Jumalan pojaksi ja uskovat, että Jumala toimii kolminaisuudena.

12. Kristinusko - World History Encyclopedia

 • 22. maaliskuuta 2022 · Kristinusko on maailman suurin uskonto, jolla on 2,8 miljardia kannattajaa. Se on luokiteltu yhdeksi kolmesta aabrahamilaisesta tai monoteistisesta...

 • Kristinusko on maailman suurin uskonto, jolla on 2,8 miljardia kannattajaa. Se on luokiteltu yhdeksi kolmesta länsimaisen perinteen abrahamilaisesta tai monoteistisesta uskonnosta juutalaisuuden ja islamin ohella...

13. Mitä tarkoittaa olla kristitty? - Compassion International

 • Kristitty on joku, jonka käytös ja sydän heijastelee Jeesusta Kristusta. ... Kristitynä, joku, joka on uskonut ja luottanut Jeesuksen lunastustyöhön...

 • Mitä tarkoittaa käyttäytyä kuin Kristus? Mitä kristillisen sydämen omistaminen tarkoittaa? Miltä näyttää rakastaa muita niin kuin Jeesus rakastaa meitä?

14. Luku 1: Uskonnon ja uskonnollisten vakaumusten merkitys

 • 3. marraskuuta 2015 · Kuusi kymmenestä evankelisista protestanteista, mormonit ja Jehovan todistajat sanovat kääntyvänsä uskonnollisten opetusten ja vakaumusten puoleen saadakseen moraalista ohjausta.

 • Vaikka uskonto on edelleen tärkeä useimpien amerikkalaisten elämässä, 2014 Religious Landscape Study toteaa, että amerikkalaisista kokonaisuutena on tullut jonkin verran

15. Mikä tekee kristinuskosta erilaisen? | Cru

 • Jeesus on Jumala, ja kristinusko eroaa suuresti muista uskonnoista tämän tosiasian vuoksi. Lähteet. Michael Reeves, Delighting in the Trinity: An ...

 • Raamattu ilmaisee selkeästi Jeesuksen yksinomaiset väitteet. Uskommeko, että se, mitä siinä sanotaan, on totta kaikille vai vain meille?

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 18/10/2023

Views: 6500

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.